ДРУГИ ПАРТНЬОРСТВА

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия ( БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. През 2022 г. БТАПОИИ  беше преименувана в Асоциация на игралната индустрия в България /АИИБ/.

София, ул. Кукуш 7

Е-mail: contact@agib.bg

Македонската асоциация за спортни залози (ASOM) има за цел да популяризира игралната индустрия; да развива и популяризира световни и съвременни стандарти, които да бъдат прилагани в сектора; да образова потребителите чрез организиране на различни дейности, които насочват вниманието към необходимостта от спазване и прилагане на законите, както и на правилата в игралните зали и казина; популяризиране на законните и спазващите нормативните уредби организатори в сектора; консултации и обучение на потребителите в игралните зали и казина по отношение на техните права при ползване на услугите и продуктите в игралните локации; подобряване на качеството на услугите, предоставяни от организаторите на хазартрни игри и популяризирането им в Република Северна Македония.

Асоциацията на организаторите на хазартни игри „AGOS“ е единствена по рода си организация с нестопанска цел, основана с цел подобряване на бизнеса, създаване на по-благоприятна икономическа среда и по-ефективно сътрудничество за пазара в Република Сърбия.

Нашата асоциация акцентира върху прозрачната и непрекъсната комуникация на всички нива. На първо място, информиране на съответните държавни институции за резултати и трудности в бизнеса, така че информацията да може да бъде използвана допълнително за стимулиране на икономиката и политиките за развитие, както и защита на интересите на членовете на асоциацията.

Най-важните ценности на всеки член на Асоциацията са законността на бизнеса и високата степен на социална отговорност. Нашата обща мисия е да разширим осведомеността и да образоваме относно отговорния подход към хазарта и предотвратяването на пристрастяването.