ДРУГИ ПАРТНЬОРСТВА

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия ( БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. През 2022 г. БТАПОИИ  беше преименувана в Асоциация на игралната индустрия в България /АИИБ/.

София, ул. Кукуш 7

Е-mail: contact@agib.bg

Македонската асоциация за спортни залози (ASOM) има за цел да популяризира игралната индустрия; да развива и популяризира световни и съвременни стандарти, които да бъдат прилагани в сектора; да образова потребителите чрез организиране на различни дейности, които насочват вниманието към необходимостта от спазване и прилагане на законите, както и на правилата в игралните зали и казина; популяризиране на законните и спазващите нормативните уредби организатори в сектора; консултации и обучение на потребителите в игралните зали и казина по отношение на техните права при ползване на услугите и продуктите в игралните локации; подобряване на качеството на услугите, предоставяни от организаторите на хазартрни игри и популяризирането им в Република Северна Македония.

Асоциацията на организаторите на хазартни игри „AGOS“ е единствена по рода си организация с нестопанска цел, основана с цел подобряване на бизнеса, създаване на по-благоприятна икономическа среда и по-ефективно сътрудничество за пазара в Република Сърбия.

Нашата асоциация акцентира върху прозрачната и непрекъсната комуникация на всички нива. На първо място, информиране на съответните държавни институции за резултати и трудности в бизнеса, така че информацията да може да бъде използвана допълнително за стимулиране на икономиката и политиките за развитие, както и защита на интересите на членовете на асоциацията.

Най-важните ценности на всеки член на Асоциацията са законността на бизнеса и високата степен на социална отговорност. Нашата обща мисия е да разширим осведомеността и да образоваме относно отговорния подход към хазарта и предотвратяването на пристрастяването.

Научете от нас как се лекува хазартна зависимост.

Европейската организация за хазартно право (EOGL) е базирана в Брюксел организация с нестопанска цел, която представлява оператори на хазартни игри и залагания, лицензирани и регулирани от законодателството на ЕС.

Основна цел на организацията е да насърчава безопасна, сигурна и надеждна среда в хазартните игри. Защитата на непълнолетните, обучението на служителите да разпознават пристрастеността към хазарта, политиката за непълнолетните, възможността играчите да се самоизключат и т.н. са нашите приоритети.

Целта на EOGL е да предостави подкрепа на местни асоциации и организации в процеса на приемане на законите относно бизнеса с хазартни игри и залагания и да предложи експертна помощ при преговорите с вземащите решения в националните власти.

Целта на “Montenegro Bet” е да подобри всички стандарти на работа в областта на хазартните игри в Черна гора, да повиши осведомеността за необходимостта от корпоративна социална отговорност и за Асоциацията “Montenegro Bet”, като уважаван партньор и събеседник, да си сътрудничи с властите в областта на нормативната уредба в областта на хазартните игри, и всичко това с оглед доближаване до европейските стандарти на дейност във всички области.

Основните дейности на нашето сдружение са:

  • Дарение за наводнени и пострадали райони.
  • Организиране на посещението и посещение на Специална болница в Белград за лечение на зависимости, съвместно с обществената институция Kakaricka Gora Podgorica. Име на проекта „Споделяне на регионален опит”.
  • Подписване на Протокол за сътрудничество между Асоциацията Montenegro Bet и Обществената институция за лечение на зависимости Kakaricka Gora Podgorica. Цялостното финансиране на проекта „Нека игрите си останат игри“ бе извършено от Асоциация Montenegro Bet.