Използване на AI за ограничаване на девиантното пристрастяването към хазарта: иновативни решения за отговорна игра

Въведение:
През последните години хазартната индустрия бележи растеж, подхранван от напредъка в технологиите и широкото разпространение на платформи за онлайн хазарт. Въпреки това винаги съществува риск от пристрастяване към хазарта и неговите негативни ефекти върху хората и обществото. В отговор на тези предизвикателства, използването на изкуствен интелект (AI) се очертава като мощен инструмент за предотвратяване на възможните зависимости от хазарт и насърчаване на практики за отговорна игра. В тази статия ще покажем различните начини, по които AI се използва за справяне с пристрастяването към хазарта и подобряване на мерките за защита на играчите.

Ранно откриване и намеса:
Едно от ключовите предимства на AI е способността му да анализира огромни количества данни и да идентифицира модели и тенденции, които могат да показват проблемно хазартно поведение. Ръководените от AI алгоритми могат да наблюдават активността на играчите в реално време, като маркират необичайни или тревожни модели, сред които прекомерно залагане, чести загуби или промени в поведението при залагания. Чрез ранното откриване на тези предупредителни знаци системите с изкуствен интелект могат да предложат навременни мерки за намеса, като: изпращане на персонализирани съобщения или предупреждения до играчите, предлагане на ресурси за поддръжка или временно спиране на хазартни дейности до извършване на допълнителна оценка.

Персонализирана оценка на риска:
AI алгоритмите могат да извършват персонализирани оценки на риска за отделни играчи въз основа на тяхната демографска информация, хазартна история и поведенчески данни. Чрез анализиране на фактори като честота на игра, предпочитани типове игри и модели на харчене, AI системите могат да определят нивото на риск на всеки играч за предразположеност към пристрасъяване. Тази информация позволява на хазартните оператори да адаптират своите инициативи и интервенции за отговорни игри към специфичните нужди и уязвимости на всеки играч, предлагайки целева подкрепа и ресурси на тези с по-висок риск от пристрастяване.

Поведенчески анализ и прогнозно моделиране:
Техниките за поведенчески анализ, направлявани от изкуствен интелект, позволяват на операторите на хазарт да получат по-задълбочена представа за поведението и мотивацията на играчите, което им позволява да разберат по-добре факторите, които допринасят за пристрастяването към хазарта. Чрез анализиране на данни от множество източници, включително взаимодействия на играчи, история на транзакции и активност в социалните медии, AI системите могат да създават прогнозни модели, които предвиждат бъдещо хазартно поведение и резултати. Това прогнозно моделиране може да помогне за предварителното идентифициране на лица и ситуации с висок риск, позволявайки проактивни интервенции и стратегии за минимизиране на вредите. Разбира се, те трябва да бъдат съобразени със спазването на човешки права и водещите регулаторни механизми.

Персонализирани контроли и ограничения на играча:
Инструментите, управлявани от изкуствен интелект, дават възможност на играчите да поемат контрол върху своите хазартни дейности и да задават персонализирани лимити и ограничения, които са в съответствие с техните индивидуални предпочитания и финансови обстоятелства. Тези инструменти могат да включват функции като лимити за депозити, лимити за залагания, лимити за продължителност на сесията и опции за самоизключване. AI алгоритмите могат динамично да коригират тези ограничения в отговор на промените в поведението на играчите, като гарантират, че играчите остават в избраните от тях граници и осигуряват допълнителна поддръжка и насоки, когато е необходимо.

Услуги за поддръжка на отговорни игри:
AI чатботове и виртуални асистенти служат като важен ресурс за играчи, които търсят информация, помощ или подкрепа, свързани с отговорната игра. Тези виртуални агенти са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да отговарят на въпроси, да предоставят насоки за определяне на лимити и управление на хазартните навици и да предлагат препоръки за консултантски услуги и групи за подкрепа. Чрез използване на възможности за обработка на естествен език и машинно обучение, чат ботовете с изкуствен интелект могат да се ангажират с играчите в естествени и съпричастни разговори, насърчавайки доверие и разбирателство, като същевременно предоставят персонализирана поддръжка, съобразена с нуждите на всеки играч.

Заключение:
Тъй като хазартната индустрия продължава да се развива, интегрирането на AI технологии са доста обещаващи по отношение на предотвратяването на пристрастяването към хазарта и насърчаване на практики за отговорна игра. Използвайки силата на AI за ранно откриване, персонализирана оценка на риска, анализ на поведението, контроли на играчите и услуги за поддръжка, хазартните оператори могат да създадат по-безопасна и по-приобщаваща игрална среда, която дава приоритет на благополучието на играчите и минимизира рисковете, свързани със зависимостите от хазарта. Чрез съвместни усилия между заинтересовани страни в индустрията, регулаторни органи и разработчици на AI, може да бъде впрегнат трансформиращия потенциал на AI, за да изградим по-устойчива и социално отговорна хазартна екосистема за бъдещето.

Щатът Флорида прие закон, ограничаващ ползването на социалните мрежи от лица под 16 години

Губернаторът на Флорида Рон Десантис днес подписа закон, който забранява на деца на възраст под 14 години да ползват социалните мрежи и изисква от 14- и 15-годишните да получат разрешение от родителите. Според поддръжниците ѝ, мярката ще защити децата от онлайн рискове за психичното им здраве.

Според новите правила, които ще са в сила от 1 януари 2025 г., се изисква платформите на социалните мрежи да прекратяват акаунтите на лица под 14 години, както и на лица под 16 години, които нямат родителско съгласие за ползването им. Тя изисква от тях да използват система с независим източник за проверка, за да се отсеят непълнолетните.

Ръководеното от републиканците законодателно събрание на Флорида прие през февруари закона, който забранява на деца под 16 години да ползват социалните мрежи. Десантис наложи вето на този законопроект по-рано този месец, като заяви, че той ограничава правата на родителите. Изменената версия позволява на родителите да предоставят съгласие за участие на по-големи деца в платформите на социалните мрежи.

„Социалните мрежи вредят на децата по различни начини“, каза Десантис. Той заяви, че законът „дава на родителите по-голяма възможност да защитят децата си.“ Поддръжниците твърдят, че законодателството ще спре вредните ефекти на социалните мрежи върху благосъстоянието на децата, които използват тези платформи прекомерно и могат да изпитат безпокойство, депресия и други психични заболявания в резултат на това.

Връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи

През последните години дискусиите около хазартното поведение стават все по-нюансирани, признавайки взаимодействието между социално-демографските фактори и индивидуалния опит от игровото преживяване. Изследвайки този сложен феномен от различен тип обуславящи го фактори, от решаващо значение е да проучим как към хазарта може да се подходи отговорно, особено по отношение на икономически уязвимите групи от населението.

Разкриване на социално-демографските влияния
Социално-демографските фактори обхващат широк спектър от характеристики, включително възраст, пол, ниво на доходи, образование и професионален статус на заетост. Тези фактори се пресичат по сложни начини, оформяйки нагласите на хората към хазарта и вероятността им да участват в такъв тип дейности на забавление.
Изследванията показват, че социално-демографските променливи значително влияят върху хазартното поведение. Например по-младите хора и мъжете са по-склонни да участват в по-крайни хазартни активности. Освен това хората с по-ниски доходи може да възприемат хазарта като средство за избягване на финансовите ограничения или търсене на вълнение и забавление.

По добро разбиране на крайното хазартното поведение
Крайното хазартното поведение е многостранно, повлияно от психологически, социални и икономически фактори. Докато някои хора залагат с развлекателна цел и в рамките на възможностите си, други могат да развият проблемни хазартни навици, които да се отразят отрицателно на тяхната финансова стабилност и цялостно благосъстояние.
От съществено значение е да се признае, че хазартното поведение съществува в спектър, вариращ от случайно участие до компулсивни хазартни разстройства. Освен това мотивите зад хазарта варират значително сред отделните индивиди, често отразявайки сложно взаимодействие на лични преживявания и социокултурни влияния.

Ролята на практиките за отговорен хазарт
Насърчаването на отговорни хазартни практики е от първостепенно значение за насърчаването на безопасна и приобщаваща среда за хазарт, особено за лица в неравностойно икономическо положение. Отговорният хазарт включва овластяване на хората да вземат информирани решения относно техните хазартни дейности, като същевременно минимизира потенциала за вреда и акцентира върху възможностите за развлечение и социализация.
За хората с нисък икономически профил, отговорните хазартни практики придобиват допълнително значение. Чрез прилагане на мерки, специално насочени към тези групи, като определяне на лимити на разходите, правене на почивки и търсене на подкрепа, когато е необходимо, хората могат да намалят рисковете, свързани с прекомерните разходи за хазарт.

Изграждане на култура на грижа и подкрепа
При застъпничеството за отговорен хазарт е наложително да се култивира култура на грижа и подкрепа в рамките на хазартната индустрия и обществото като цяло. Това включва:

Образование и осведоменост: Предоставяне на достъпна информация за отговорни хазартни практики и ресурси за лица, търсещи помощ.
Ангажираност на общността: Сътрудничество с обществени организации и заинтересовани страни за справяне със социално-икономическите детерминанти на свързаните с хазарта вреди и насърчаване на цялостно благополучие, което се постига извън залите за хазарт.
Финансова грамотност: Овластяването на хората с умения за финансова грамотност им дава възможност да управляват ефективно финансите си и да вземат информирани решения относно разходите си, включително и тези за хазарт.
Достъп до услуги за подкрепа: Гарантиране, че хората имат достъп до поверителни услуги за подкрепа, включително телефонни линии за помощ, консултиране и програми за самоизключване.

Към балансиран подход
В заключение, разбирането на сложната връзка между социално-демографските фактори, хазартното поведение и отговорните разходи е от решаващо значение за насърчаването на балансиран и приобщаващ подход към хазарта. Като насърчаваме осведомеността, образованието и подкрепата, можем да създадем култура, в която хората са способни да участват в хазартни дейности отговорно, независимо от техния социално-икономически произход, оставайки само в сферата на развлеченията.
Важно е да поддържаме принципите на съпричастност, състрадание и социална отговорност, като гарантираме, че хазартът остава приятно и безопасно забавление за всички с акцент върху уменията и забавленията.

Емоционалната интелигентност като ключ за превенция на поведенчески зависимости

Вяра Ганчева

Дa се гневи е присъщо на всеки и е лесно, както и да дава пари и да прахосва средствата си, но не на всекиго е присъщо – нито пък е лесно – да знае за какво, колко, кога, заради кого и как трябва да го прави.
Аристотел

Емоционалната интелигентност (ЕИ) е ключов фактор за развитие на здрави поведенчески модели и може да играе значителна роля в превенцията на зависимости.


ЕИ включва способността на индивида да разпознава, разбира, управлява и изразява своите собствени емоции, както и да разбира и влияе на емоциите на другите. Това е особено важно в контекста на зависимости, където емоционалните проблеми често са както причина, така и следствие от зависимостта.

Как развитието на емоционалната интелигентност може да бъде полезно за преодоляване на зависимости?

 • Самоосъзнаване: Един от ключовите аспекти на ЕИ е самоосъзнаването. Разбирането на собствените емоции и тяхното въздействие върху поведението е важна стъпка към превенцията на нездравословни поведенчески модели, като зависимости.
 • Саморегулация: Способността за управление на емоциите е жизненоважна за предотвратяване на импулсивни и потенциално вредни поведения. Това включва умението да се отлага задоволяването на потребностите и да се отреагира на емоционалните състояния по здравословен начин.
 • Социални умения: ЕИ също включва развитие на ефективни комуникативни умения и способността да се взаимодейства позитивно с другите. Това помага на индивидите да изграждат подкрепящи социални мрежи, които са критични за превенцията на зависимости.
 • Емпатия: Способността за разбиране и споделяне на чувствата на другите е важна за развитие на силни междуличностни връзки. Тези връзки осигуряват емоционална подкрепа и помагат на индивидите да избегнат изолацията, която често съпътства зависимостите.
 • Разрешаване на конфликти: ЕИ включва умения за разрешаване на конфликти, които са важни за предотвратяване на стреса и напрежението, които могат да влошат или да предизвикат поведенчески зависимости.
 • Стрес управление: Важен компонент на ЕИ е способността да се справяме със стреса. Уменията за управление на стреса могат да намалят вероятността от обръщане към вредни поведенчески модели като средство за борба с него.
 • Самомотивация: ЕИ също включва способността за самомотивация и установяване на цели, което помага на индивидите да поддържат фокус върху здравословни и продуктивни дейности, вместо да прибягват към зависимости.
 • Осъзнатост (Mindfulness): Практикуването на осъзнатост помага на индивидите да обработват своите емоции по-здравословно.
 • Устойчивост: ЕИ съдейства за развитие на устойчивост, на способност да се възстановяваме от трудности и стрес. Устойчивите хора са по-склонни да се справят с предизвикателствата по здравословен начин, без да се обръщат към зависимости.

Емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и укрепвана през целия живот – с непосредствени ползи за нашето здраве, за връзките и работата ни.

Как развитието на емоционалната интелигентност може да бъде полезно за преодоляване на зависимости?

 • Самопознание:Когато човек е наясно със себе си, той може по-добре да разбере какво го задвижва в определени ситуации. Самосъзнаването е началото на процеса на управление на емоциите.

Разберете своите емоции и това, как те влияят на вашето поведение. Това включва разпознаване на емоционалните нужди, които могат да ви карат да търсите хазарт или видеоигри като средство за справяне. Можете да практикувате медитация, саморефлексия или да си водите дневник, за да развиете сомоосъзнаването си. 

 • Саморегулация (Управление на емоциите): Саморегулацията е способността ни да управляваме собствените си емоции и реакции. Тя гарантира, че реакциите ни са адекватни и конструктивни.

Научете се да контролирате импулсивните реакции. Това може да включва дихателни упражнения, спорт, медитация или други релаксиращи техники.

 • Емпатия: Емпатията е умението да разбираме и споделяме чуждите емоции и чувства, и е в основата на алтруистичното поведение.

Развивайте способността си да разбирате и уважавате емоциите на другите. Това може да помогне да изградите по-здравословни взаимоотношения и да намалите нуждата от бягство в хазарт или видеоигри.

 • Социални умения: Социалните умения се отнасят до способността ни да бъдем внимателни към социалните динамики, норми и култура в различните общности и групи.

Общувайте с разнообразни хора и култури, за да разширите вашия кръгозор и да подобрите уменията си. Усъвършенствайте своята способност да общувате и взаимодействате с другите. Това може да помогне за намаляване на чувството за изолация, което понякога води до зависимости.

 • Мотивация и целеполагане: Мотивацията в контекста на емоционалната интелигентност се отнася до способността на човек да се вдъхновява и да развива своята воля.

Определете цели, които са важни за вас, и работете усърдно за тяхното постигане. Това може да ви помогне да останете фокусирани и да избегнете отвличането на вниманието от хазартни игри и видеоигри.

 • Търсене на професионална помощ: Мнозина търсят помощ от специалисти като психолози или коучове, за да развият своите умения в областта на емоционална интелигентност. Този вид професионална помощ може да предостави индивидуално насочена подкрепа и посоки за развитие. Голман, например, говори за психотерапията като „пътеводна светлина за емоциите“.

Ако усещате, че имате проблем със зависимости, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Терапията може да предложи индивидуализирани стратегии за справяне.

 • Образование и информираност: Ако мислим, че образованието в емоционална грамотност е скъпо или ненужно, нека първо да си дадем сметка за цената на емоционалната неграмотност – престъпност, агресия, депресия, тревожност, конфликти…лошо качество на живот.

Информирайте се за рисковете и последствията на зависимостите. Разбирането на тези аспекти може да ви помогне да вземете по-информирани решения.

Развитието на емоционална интелигентност е процес, който изисква време и постоянство. Бъдете търпеливи и последователни в своите усилия. И не забравяйте – емоционалното ограмотяване е форма на превенция на зависимостите.

Рекордно финансиране за превенция на хазартна зависимост в Норвегия

Норвежкото правителство отпуска рекордно високи средства за изследвания, превенция и лечение на хора с хазартна зависимост за 2024 година.

Министерството на културата и равенството обяви, че ще бъдат отпуснати 32 милиона норвежки крони (2,43 милиона британски лири), които ще бъдат предназначени за изследванията относно превенцията и справянето с вредата от хазарта.

Мерките са финансирани чрез монополния оператор Norsk Tipping и се допълват от вноски от Органа за лотарии и фондации, Медийния орган, Дирекцията по здравеопазване и Съвета за научни изследвания.

Министърът на културата и равенството Лубна Джафри заяви, че броят на норвежците с проблеми с хазарта е намалял наполовина от 2019 г. насам., а играчите които са започнали да играят при норвежки оператори се е увеличил: „Това показва, че обединените усилия на правителството дават резултати. Едноличният модел със строги инструменти за отчетност, забраната за реклама на чуждестранни бетинг компании, забрани за платежни посредници, повишени знания за превенция и добро лечение на ранен етап, спомагат за намаляване на броя на хората, които развиват проблеми с хазарта.“

Всичко това се случва по т.нар. „План за действие“, който ще бъде разгърнат в периода 2022-2025 г. Той има за цел да намали броя на хората с хазартна зависимост и да увеличи експертизата и разпространяването на информация за проблемите свързани с хазарта. В него е заложена ранна идентификация на проблемни играчи и осигуряване на подходящо лечение на тези, които страдат от проблем с хазарта.